Home > Schaatsnieuws > Notulen Jaarvergadering 2009

Notulen Jaarvergadering 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub ‘Hard Gaat Ie’
25 mei 2009

Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer.

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst

Afmelding: B. Vink, Ants Tilma

________________________________________________________________________
1. Opening

Voorzitter Haijo v/d Werf opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter haalt een aantal hoogte en diepte punten aan van het afgelopen jaar. De toegangspoort gaat nu open en dicht zonder dat hij instort. Er wordt nog aan gewerkt. Verder wordt de clubavond aangehaald. Deze avond is direct na het ijsseizoen in de ijsclubkantine gehouden. De meningen over hoe succesvol dit was lopen uiteen. Het bestuur zal komend jaar een nieuwe commissie benoemen die zich hierover gaat buigen.

2. Goedkeuring notulen

De notulen worden goedgekeurd.

Jelle kaart de clubpromotie dag nog even aan. Dit is bedoeld voor alle groepen 7 en 8 van de lagere scholen uit Landsmeer. HGI verzorgt het mountainbiken en skeeleren. De interesses van de kinderen lopen ver uiteen.

3. Ingekomen stukken

Jelle Attema deelt mee dat de prijzen voor de abonnementen voor het nieuwe seizoen weer omhoog zijn gegaan, met ongeveer 3 euro.

4. Jaarverslag secretaris

Voorgelezen door secretaris mw. E.F. Mager.

5. Verslag Wedstrijdsecretariaat

Voorgelezen door wedstrijdsecretaris dhr. J.S. Attema.

6. Verslag kascontrole-commissie

Frank Peter Wals en Jan Tabak hebben de bank- en kasstukken gecontroleerd op 24 mei jl.. Het zag er netjes uit. Het probleem met de kas van de kantine is opgelost. Inmiddels heeft Jelle een formuliertje geïntroduceerd dat Jelle nu gebruikt voor het wedstrijdsecretariaat. Wellicht is het ook voor anderen (bijvoorbeeld kantine en jeugdweekend) handig om te gebruiken. Dit initiatief ligt bij Frans Nico. Tijdens de winterperiode heeft de penningmeester zijn uiterste best gedaan om de geldstromen uit elkaar te houden. Er moeten standaardformulieren komen en ’s ochtends en ’s avonds kas tellen en invullen (idee: alles in een ordner, zodat de formulieren gemakkelijk te vinden en in te vullen zijn). De kas was overigens in orde. De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt door de vergadering met een applaus bevestigd.

Er worden voor volgend jaar nieuwe kascontroleurs gekozen. Marco Roos (reserve) trekt zich terug (omdat hij de penningmeester adviseert/helpt, is dit niet zuiver). Bij Frank Peter wordt Ivo Hilderink benoemd en Andries de Weerd wordt de nieuwe reserve man.

7. Financieel verslag

Penningmeester F.N. van den Bout neemt de overzichten met ons door. E.e.a. ziet er wat anders uit door de bemoeienis van Marco Roos. De balans is toegevoegd, zoals vorig jaar werd aangegeven. Omdat er weinig tijd is tussen het sluiten van het boekjaar en de ALV heeft de penningmeester onvoldoende tijd gehad om dingen uit te zoeken. Bijvoorbeeld de kosten voor waterschap en gemeente zijn enorm gestegen. Het boekjaar zal daarom vanaf heden lopen van 1 april tot 31 maart. Dan heeft de penningmeester bijna 2 maanden de tijd om alles af te ronden / regelen.

Verder zien we dat een ijsperiode de ijsclub veel goed doet (in financiële zin). De dijk aan de westkant is als laatste gerepareerd. De baan heeft zich prima gehouden. Alles wat we erin gestopt hebben (geld en tijd) is het zeker waard geweest.

Marco Roos maakt een opmerking bij de begroting voor komend jaar. Hij vindt dat de vereniging wat zuiniger zou kunnen zijn. Alles wat we nu doen, hebben we te danken aan de zuinigheid van “vroeger”! Er gaat maar 200 euro naar de Algemene Reserve. Dit is volgens Roos veel te kort. Het zou goed zijn om een meerjarenplan te maken. Wat moeten we in de toekomst gaan doen? Onderhoud, gebouw, etc.

Het bestuur zal deze opmerking meenemen in de volgende bestuursvergadering.

PAUZE

8. Bestuursverkiezingen

Dit jaar zijn er vier aftredende bestuursleden de heren Frans Nico v/d Bout en René Segers gaan weer 3 jaar door. Ivo Hildering heeft aangegeven nu echt te stoppen, nadat hij dit al eerder had aangegeven. Ook Evelien Mager stopt na bijna 16 jaar als secretaris van de vereniging. Voor haar is Ants Tilma benaderd en zij heeft hierop positief gereageerd. Het bestuur is erg blij met deze reactie en wil haar dan ook graag voordragen als nieuwe secretaris voor ijsclub Hard-gaat-ie. De vergadering gaat akkoord.

Voor Ivo is nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Het bestuur is nog op zoek.

Ivo en Evelien worden hartelijk bedankt voor al hun tijd, werkzaamheden en inzet en ontvangen een prachtige bos bloemen.

9. Verslag Jeugdschaatsen

Verslag wordt voorgelezen door jeugdschaats coördinator Jelle Attema.

10. Toekomstplannen

We blijven leuke dingen doen; zoals bijvoorbeeld Hoorn.
Hard-gaat-ie heeft een gesprek gehad bij de gemeente Landsmeer met betrekking tot jeugdhonk / -opvang op het ijsclubterrein. Het idee van HGI om dit te combineren met een skeelerbaan is niet haalbaar. Het subsidiegeld is al aan andere projecten besteed. Gesproken is over een nieuwe kantine in samenwerking met Welsaen. Welsaen wil graag gebruik maken van ons terrein. Helaas krijgt HGI er niet veel voor terug. Het bestuur dacht in eerste instantie dat het hele project er wel aantrekkelijk uit zag. Dit blijkt toch niet zo te zijn. Het bestuur heeft het als een kans gezien voor een nieuwe accommodatie. Toch zal dit punt nog duidelijk moeten worden besproken binnen het bestuur en een standpunt moeten worden geformuleerd. De gemeente heeft nog geen enkel plan. Hayo vond het gesprek erg tegenvallen. Mevr. Grevenstuk hoopt dat het bestuur van HGI de baan en het gebouw los kan zien van elkaar, zodat misschien een mooi gebouw mogelijk is (met opvang van de jeugd).

11. Rondvraag

Andries de Weerd vraagt of we op de hoogte zijn van de ervaringen bij andere banen (Middelie en Purmerend). Velen willen gewoon lekker in de polder een rondje rijden en niet alleen maar in de rondte zoals op een ijsbaan.
De jeugd gaat ook dit jaar weer op trainingsweekend (in Naarden, Oud Valkenveen, voor HGI een nieuwe locatie) Het is de 10de keer, er zal iets extra’s zijn daarom. Er gaan 33 kinderen mee. De leeftijd is nu vanaf 9 jaar. Dit is een zeer positief element in de vereniging.
5 juni is de Sloot- & Slobrace weer, aansluitend het katknuppelen.
9 juni is de tijdrit bij DTS + Stg. Zaanstreek. HGI levert de hekken.
Ivo deelt het heugelijke feit mee dat zijn stiefvader 5 knuppels heeft gemaakt voor het katknuppelen. Voorheen was dat het werkje van wijlen Klaas Hijlkema.
Ivo vraagt zich af of een andere structuur qua besturen bij HGI beter zou werken. E.e.a. beter structureren. Zie ACW (atletiekvereniging) als voorbeeld. Dit is een goed model. Tevens moeten alle leden zich daar inzetten voor de vereniging. Eerst dienen dan alle werkzaamheden in kaart te worden gebracht. Ook zou het bestuur terug kunnen naar 9 bestuursleden (i.p.v. 11).
Andries de Weerd (schipper) heeft laatst een bijeenkomst gehad waar alle ijsclubs onder Amsterdam bij aanwezig waren. Deze bijeenkomst was op initiatief van Waternet. Waternet heeft een ijsnota geschreven; dit gaat over de kwaliteit van het water (en ijs). Wellicht is het wijs om ook eens te kijken of Hollands Noorderkwartier dit ook doet. Zij weten immers welke punten wakken veroorzaken.
Marco Roos skeelert in de polder en ziet daar nog heel veel meer mensen die proberen te skeeleren. Er zijn er heel wat die het helemaal niet kunnen. Wellicht is er behoefte aan lessen. Bijvoorbeeld een “cursus” aanbieden van 10 lessen voor een bepaald bedrag.
Frank Peter: de begeleiding van de jeugd bij de wedstrijden is niet goed. Zeker als de kinderen voor het eerst moeten rijden is begeleiding zeer wenselijk.
Mirjam Meeuwessen laat haar certificaat jury langebaan zien. Dit heeft ze afgelopen periode gehaald met als eindcijfer een 8,5!! Gefeliciteerd!! Het bestuur is hier blij mee, omdat Nel Vink is gestopt kan Mirjam haar nu vervangen.
René Segers deelt mee dat er nieuwe sleutels zijn van de poort / ingang.

Om 22.45 uur wordt de vergadering gesloten door voorzitter V/d Werf. De aanwezigen wordt een wel thuis gewenst.