Home > Geen categorie > Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2015 (bijgewerkt 24 mei)

Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2015 (bijgewerkt 24 mei)

Op dinsdag 26 mei a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden van Hard Gaat Ie worden namens het bestuur van harte uitgenodigd om die vergadering bij te wonen.
De aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, en de vergadering vindt plaats in het clubhuis van Hard Gaat Ie aan het Zuideinde 33 in Landsmeer.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zullen er twee voorstellen behandeld worden die statutenwijzigingen en reglementswijzigingen omvatten. Deze voorstellen zijn:

AGENDA:

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Bespreken notulen Algemene Ledenvergadering 19 mei 2014
 4. Wat heeft het bestuur het afgelopen jaar 2014/2015 bezig gehouden?
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Financieel verslag penningmeester
 7. Begroting voor 2015/2016
 8. Voorstel nieuwe kascontrolecommissie

Pauze

 1. Bestuursverkiezing
  Onderstaande bestuursleden zijn aftredend:
  Andries de Weerd, voorzitter, herkiesbaar
  Rene Segers, bestuurslid, herkiesbaar
  Ants Tilma, secretaris, herkiesbaar
  Ivo Hilderink, penningmeester, herkiesbaar voor één jaar als penningmeester, daarna voor twee jaar als bestuurslid
  Benoeming Hans Pluijgers als bestuurslid
 2. Missie en visie
 3. statutenwijzigingen en wijzigingen huishoudelijk reglement
 4. Vooruitblik seizoen 2015/2016
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Eindtijd: rond 22.15 uur

Voor wie dat wil inzien zijn van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar hier de notulen beschikbaar.