Home > Schaatsnieuws > Agenda ledenvergadering 31 mei 2010

Agenda ledenvergadering 31 mei 2010

Algemene Ledenvergadering 31 mei 2010

Aanvang 20.00 uur – IJsclub Hard-gaat-ie, Landsmeer

AGENDA:

Opening
Bespreken notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2009
Ingekomen stukken
Jaarverslag, secretaris
Verslag wedstrijdsecretariaat
Verslag Kascontrolecommissie
Financieel verslag; penningmeester
Voorstel tot wijziging van de statuten.
1. In artikel 14 van van statuten van IJsclub Hard-gaat-ie staat:
“Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel in de
maand mei. In deze algmene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over”
Voorgesteld wordt om de tekst te wijzigen in:
………” Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen twee
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering. In deze algmene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering over”

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts wordenbesloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Pauze
Bestuursverkiezing
Onderstaande bestuursleden zijn aftredend:
Dhr H. v/d Werf (voorzitter)- herkiesbaar in dezelfde functie
Dhr B. de Vries (bestuurslid) –herkiesbaar in dezelfde functie
Dhr M. de Vries (bestuurslid)- aftredend lid
Dhr D. Wals (bestuurslid) herkiesbaar in dezelfde functie
Mevrouw A. de Bueger zal worden benoemd als bestuurslid.
Verslag jeugdschaatsen;
Toekomstplannen
Rondvraag
Sluiting.